กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๕ “

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๕ “

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐