กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๕ “

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ เนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๕ “

เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐

กิจกรรมพิธีเทียนอุดมการณ์ คืนคนดีสู่สังคม ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมพิธีเทียนอุดมการณ์ คืนคนดีสู่สังคม ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

เมื่อ 261800 ธ.ค.64 พ.ต.อ.ศักดิ์ศิริ เข็