งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ

พ.ต.ท.มนูญ กลิ่นจันทร์

สว.กก.ตชด.32 รรท.สว.กก.6.บก.กฝ.บช.ตชด. (ธกวส.)

ร.ต.อ.หญิง ทวีพร สุขานนท์

งานสวัสดิการ

ส.ต.ท.ภานุพงษ์ แก้วโยธา

งานธุรการ/สวัสดิการ

ร.ต.ท.ชูศักดิ์ นุ่มมีศรี

งานประวัติ

ร.ต.ต.ประทีป ชูช่วย

งานประวัติ

ส.ต.อ.วันฉัตร เขียวอรุณ

งานทะเบียนพล

ส.ต.ท.ทรงสิทธิ์ แป้นมา

งานประวัติ

ส.ต.ต.อนันท์ ดีเลข

งานคดีวินัย

ส.ต.ต.อรรถพล ควรจำ