งานการเงินและส่งกำลังบำรุง

พ.ต.ท.หญิง ขวัญใจ สังข์เสือ

สว.กก.6.บก.กฝ.ฯ (กง.กบ.)

ร.ต.อ.หญิง พชรนก จอมฟอง

งานการเงิน

ร.ต.ท.จำนงค์ อิ่มพิทักษ์

งานศาสตราภัณฑ์

ร.ต.ท.เฉลียว สายทอง

งานจัดชื้อจัดจ้าง

ด.ต.นุกูล ปานเกิด

งานศาสตราภัณฑ์/ ธุรการ

ด.ต.การันต์ อิ่มทอง

งานจัดชื้อจัดจ้าง

ส.ต.อ.หญิง ภิญญาพัชญ์ พลแสน

งานเงินเดือน

ส.ต.ต.หญิง สุนิสา พันทัพ

งาน GFMIS

ส.ต.ต.จีระพงษ์ ต๊ะสอน

งานพลาธิการ