งานการฝึกและวิชาการ

พ.ต.ต.ชยพล ชงสกุล

สว.กก.6 บก.กฝ.ฯ (กฝว.)

ร.ต.อ.ภราดร สุยะวิน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ร.ต.อ.ปราการณ์ วันทัพ

งานกิจการพิเศษ/กิจการพลเรือน

ร.ต.อ.หญิง วารี ยิ้มแย้ม

งานจิตอาสา

ส.ต.อ.เนติรักษ์ พัดกล่อม

งานเศรษฐกิจพอเพียง

ส.ต.อ.นพดล เพ็งทัพ

งานสารบรรณ/ธุรการ

ส.ต.ท.นเรศ ไข่บิน

งานประกันคุณภาพการศึกษา

ส.ต.ท.กิตติศักดิ์ อินทร์พรม

งานจิตอาสา

ส.ต.ท.วัชระ โนวิน

งานสนับสนุน/พัฒนาครูฝึก