พันธกิจ หรือ ภารกิจ

             ฝึกอบรมให้กับตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตำรวจหน่วยอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฝึกให้กับประชาชนและเยาวชนตามแผนและนโยบายของ กองบังคับการฝึกพิเศษฯ และตามที่ได้รับการร้องขอ เป็นศูนย์บริการทางวิชาการในพื้นที่ ให้การบริการในการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นกองหนุนให้กับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยและปกครองบังคับบัญชาหน่วยในสังกัด

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ October 18, 2013

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th