ปณิธาน

         

มุ่งมั่นที่จะผลิตผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ

นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ October 18, 2013

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th