ทำเนียบผู้บังคับหน่วย

ค่ายรามคำแหงมหาราช

๑. พ.ต.อ.ประภาส ธรรมนันท์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๗ ธ.ค.๒๙ – ๑๖ พ.ย.๓๑

 

๒. พ.ต.อ.วิจิตร เวชชศาสตร์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๗ พ.ย.๓๑ – ๗ พ.ย.๓๒

 

๓. พ.ต.อ.บุเรศ วัฒนาภรณ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๘ พ.ย.๓๒ – ๓๐ ก.ย . ๓๔

 

 

๔. พ.ต.อ.ยงยุทธ มุณีวงษ์

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ ต.ค.๓๔ – ๑ ต.ค.๓๕

 

๕. พ.ต.อ.ชัยชาญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒ ต.ค.๓๕ – ๒๕ ต.ค.๓๙

 

 

๖. พ.ต.อ.ประเสริฐ ใจตาง

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒๖ ต.ค.๓๙ – ๑๒ พ.ค.๔๒

 

๗. พ.ต.อ.บุญมา เพิ่มวารี

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑๓ พ.ค.๔๒ – ๓๐ ก.ย.๔๔

 

 

๘. พ.ต.อ.สมศักดิ์ นิลประภา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ ต.ค.๔๔ – ๓๐ ก.ย.๔๗

 

๙. พ.ต.อ.สิทธิรัตน์ สื่อสุวรรณ

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๑ ต.ค.๔๗ – ๔ เม.ย.๕๕

 

 

๑๐. พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๕ เม.ย.๕๕ – ปัจจุบัน

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ October 18, 2013

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th