กองร้อยที ๕

พ.ต.ท.ขวัญเมือง คุ้งวารี
ผู้บังคับกองร้อยที่ ๕
๐๘๙-๔๖๑๐๕๐๖

 

ร.ต.อ.ณัฐธัญ สระทองโฉม
ผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๕
๐๘๖-๖๗๕๑๗๐๑

ร.ต.ท.ปราการณ์    วันทัพ
ผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๕
๐๘๖-๙๓๔๒๑๖๘


ร.ต.ต.สุรเชษฐ์ ปานพลอย
ผู้บังคับหมวด กองร้อยที่ ๕
๐๘๗-


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 500

........................................................................................

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

๑. งานจ่ากองร้อยและธุรการ

                                                           

                                                    ร.ต.ต.ประยูร เหมืองหม้อ                       

 

๒. งานการฝึกอบรม (ครูฝึก)

                                    

                        ร.ต.ต.จรูญ  ยอดตาคำ                           ด.ต.สุรเดช   ทับเนินทอง

 

                                                      

                       ด.ต.ฉัตรภัทร       สอนคำหาญ                       จ.ส.ต.สุทธิพล   ศรีแสง

 

                                      

                                     ส.ต.ต.ณฐนน   หมื่นอินทร์ชัย                    ส.ต.ต.ก่อศักดิ์  จันตานนท์

           

                                

            

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ August 28, 2014

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th