งานธุรการ กำลังพล วินัยและสวัสดิการ

พ.ต.ท.ประยูร หม่อมตา
สารวัตรงาน ธกวส.
๐๘๗-๒๐๖๕๕๒๑

 

ร.ต.ท.เจษฎ์ สังโพธิ์
รอง สารวัตรงาน ธกวส.
๐๘๗-๖๗๘๔๙๓๔

ร.ต.ท.หญิง ทวีพร สุขานนท์
รอง สารวัตรงาน ธกวส.
๐๘๓-๙๕๘๗๐๐๒

ร.ต.ท.นิติกร ก้อนเอ็ด
รอง สารวัตรงาน ธกวส.
๐๘

ร.ต.ต.อำนาจ จงสมจิตร
รอง สารวัตรงาน ธกวส.
๐๘๖-๙๒๗๗๘๐๙

 


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 104

........................................................................................

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

 

๑. งานธุรการ

 

ด.ต.หญิง สลีมา นิติวิทยากุล

๒. งานกำลังพล

  

ด.ต.ชูศักดิ์       นุ่มมีศรี

๓. งานประวัติ

ด.ต.สง่า         มงคลประดิษฐ์

๔. งานสวัสดิการ

     ด.ต.หญิงสิริบังอร ภูมิฐาน

                     

                        

 

                                

            

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ August 22, 2014

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th