รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด

ชุดที่   26     ครั้งที่  1วันที  6 พฤศจิกายน  2556
ณ ห้องประชุมกองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

วาระที่   1 เรื่อง         ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
พ.ต.อ. นพเก้า  โกกิละวาที  ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม   การมอบหมายหน้าที่กรรมการคำนึงถึงความเหมาะสม ความสามารถ  และดำเนินการตามตามวาระต่อไป
วาระที่2    เรื่อง         มอบหมายหน้าที่
ที่ประชุม มีมติมอบหมายให้
           3.1 ฝ่ายบริหารรองประธานกรรมการ  1  พ.ต.ท. สมพร  รักชาติ
                                 รองประธานกรรมการ 2   พ.ต.ท. ขวัญเมือง  คุ้งวารี
                                 เลขานุการร.ต.ต. บุญถิ่น  หาญกล้า
                                ประชาสัมพันธ์   ร.ต.ท.หญิง ทวีพร  สุขานนท์  
           3.2 ฝ่ายจัดการ     กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ   ร.ต.ท.หญิง น้ำผึ้ง   แป้นน้อย
                                เหรัญญิกร.ต.ท.หญิง  รัตติกาล   รัตนโค้น
           3.3 ฝ่ายกฎหมาย    1.พ.ต.ท. สมศักดิ์  รัชตวัชรางกูร
                                        2.ร.ต.ท วิชัย         แก้วอารีลักษณ์
                                        3.ร.ต.ต.บุญถิ่น     หาญกล้า
                                        4.ร.ต.ต.กนก        กิ่งก้าน
                                        5.ด.ต. สุพจน์       เสมอวงค์     
           3.4 กรรมการเงินกู้  1 ร.ต.อ.จรัญ           รำมะนา                   
                                        2.ร.ต.อ.ณัฐธัญ          สระทองโฉม
                                        3 ร.ต.ต.สุรเชษฐ      ปานพลอย               
                                        4.ร.ต.ต.วรการ         ตุงคนาคร
                                        5 ร.ต.ต.กนก            กิ่งก้าน    
วาระที่ 3   เรื่อง         แจ้งสถานภาพสมาชิกเดือน  ตุลาคม  2556  คงเหลือ 117   ราย
            3.1 สรุปจำนวนสมาชิกและการถือหุ้น รายละเอียด   ณ  15ต.ค. 56  รวมทั้งสิ้น  23,115,758.00   บาท
               - กก.6ฯ  104ราย      มูลค่าหุ้น  19,855,088.00 บาท
               - บำนาญ  5ราย                      มูลค่าหุ้น  2,312,390.00 บาท
               - เจ้าหน้าที่สหกรณ์  1ราย         มูลค่าหุ้น    215,030.00 บาท
               - นอกหน่วย  7  ราย มูลค่าหุ้น  733,250.00 บาท   
 ที่ประชุม  รับทราบ
            3.2 สมาชิกขอลาออก  3ราย รายละเอียด  ณ 15 ต.ค. 56   รวมทั้งสิ้นสหกรณ์คืนหุ้น  66,865.78 บาท
              - ร.ต.ต.นฤนารถ ทองดี ณ 1 ต.ค. 56 หนี้ 3,000.00 บาท ด/บ 21.29 บาท หุ้น 9,000.00 บาท หักกลบลบหนี้คืนหุ้น   5,978.71บาท
              - ร.ต.ต.ไว โกฏิผักแว่น  ณ1ต.ค. 56  หุ้น 5,000.00 บาท คืนหุ้น 5,000.00 บาท
              - ร.ต.ต.ถวัลย์ หมวดโคกสูง  ณ1ต.ค. 56  หนี้ 197,710.00 บาท ด/บ 1,402.93 บาท หุ้น 255,000.00 บาท หักลบกลบลบหนี้                  คืนหุ้น   55,887.07 บาท
              ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ออกพร้อมทั้งคืนทุนเรือนหุ้น ทั้งนี้ตั้งแต่  6  พฤศจิกายน 2556 
           3.3 สมาชิกขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์   5 ราย( ออก )  รายละเอียด ณ 15 ต.ค. 56
              - ร.ต.ต.ศิริชัย ถนอมทองพันธ์หนี้ 217,857.22 บาท  หุ้น 64,250.00 บาท
              - ร.ต.ต. พิทักษ์ ราชโสภา หนี้ 200,200.00 บาท หุ้น 81,000.00 บาท
              - ร.ต.ต.เสน่ห์  มิ่งกลิ่นหนี้ 1,450,000.00 บาท หุ้น 306,000.00 บาท
              - ร.ต.ต. จิตรมนัสณ์พึ่งสลุด หนี้449,999.96  บาท หุ้น 113,000.00 บาท
              - ร.ต.ต.ธนพล เกสุดาหนี้363,750.00 บาท  หุ้น 155,000.00 บาท
              (จ้าหน้าที่ทำหนังสือแจ้งขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พร้อมแนบเอกสารประสงค์ขอโอนสภาพสมาชิก)
ที่ประชุม                  รับทราบและให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือขอโอนสภาพสมาชิกระหว่างสหกรณ์ และนำรายละเอียดแจ้งที่ประชุมครั้งต่อไป
           3.4 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เดือน ตุลาคม  2556  ยอดคงเหลือ  144   บัญชี  75 ราย รวมทั้งสิ้น6,021,949.40 บาท
ที่ประชุม  รับทราบ     
วาระที่  4   เรื่อง     สำรวจหนี้สิ้นข้าราชการตำรวจที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯตามเอกสารที่แนบ
              ประธานกรรมการให้สำรวจหนี้สินธนาคารของสมาชิกสหกรณ์เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 1,500,000.00 บาท มีสิทธิ์
             ในการโยกหนี้สินธนาคารมาสหกรณ์ โดยประกาศแจ้งสมาชิกให้ทราบ และแจ้งความประสงค์ภายใน 11 – 15   พฤศจิกายน 2556                            
              ร.ต.ท. วิชัย แก้วอารีลักษณ์  เสนอรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลสมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ      
วาระที่  5          เรื่อง         อื่น ๆ       
              ประธานกรรมการให้ มอบหมายให้ เลขานุการ เชิญชวนข้าราชการตำรวจที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์
              เน้นการเคารพรุ่นพี่รุ่นน้อง เช่นเดียวกับสหกรณ์ต้องเชิญชวนเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยตำรวจรุ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ ตำรวจรุ่นน้องรวมถึงชั้นผู้น้อย  
              มอบหมายให้ฝ่ายจัดการติดต่อประสานรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเงินกู้ยืมระยะสั้น
              รองประธานกรรการ 1  ฝากให้เน้นด้านประชาสัมพันธ์
              นัดประชุมครั้งต่อไปเดือน   พฤศจิกายน2556   แจ้งให้ทราบ  
              เลิกประชุม  11.30 นาฬิกา                                    

                                                                                (ลงชื่อ)     พันตำรวจเอก  นพเก้า  โกกิละวาที           ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม
                                                   ( นพเก้า   โกกิละวาที )
                                                                          (ลงชื่อ)     ร้อยตำรวจตรี  บุญถิ่น    หาญกล้า             กรรมการ/เลขานุการ/ตรวจ/ทาน    
                                                  ( บุญถิ่น    หาญกล้า )
                                                                            (ลงชื่อ)     ร้อยตำรวจโท  หญิง   น้ำผึ้ง แป้นน้อย       กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ/ตรวจ/ทาน
                                                                         ( น้ำผึ้ง     แป้นน้อย )               
                                            (ลงชื่อ)    ปทุมรัตน์   บุญคง            เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดทำ /พิมพ์
       ( นางปทุมรัตน์ บุญคง)

 

หมายเลข 055-945090 ต่อ 116

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ February 26, 2015

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th