ประวัติหน่วย

           เป็นหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชกฤษฎีกา  แบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2529 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2529 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 103 ตอนที่ 176   ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2529   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2529

                   พลตำรวจตรี ธีระเกษม ศรีวัฒนะ  ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ได้มอบหมายให้ พันตำรวจเอก สุชาติ วัฒนศิริ ผกก.ตชด.เขต 6 และพันตำรวจเอกวีรวัฒน์ หิรัญยเลขา รองผู้บังคับการ กองบังคับการฝึกพิเศษ ร่วมกันดำเนินการพิจารณาหาพื้นที่ โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้วยความกรุณาจากพันตรี อรุณ  สังฆสุบรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ในสมัยนั้น  ได้พิจารณาเห็นว่าควรตั้งหน่วยในพื้นที่ใกล้กับเขตอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย

 

   

 

พื้นที่อาณาเขต

               ที่ตั้งเลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๔ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,245 ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา อยู่ในความรับผิดชอบของ 3 หน่วยงานคือ 1. อุทยานแห่งชาติรามคำแหง จำนวน 450 ไร่ 2. อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จำนวน 756 ไร่ 3. ที่ราชพัสดุ จำนวน 39  ไร่  2  งาน 28 ตาราง

 

 

 

“ค่ายรามคำแหงมหาราช”

                    เป็นชื่อค่ายที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งชื่อตามความกราบบังคมทูลของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่   นร 0201/10986   ลงวันที่  12 กันยายน 2531  และในวันที่ 17 เมษายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ October 18, 2013

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th