ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.

โครงการแดร์ประเทศไทย


กิจกรรมที่ ๓
 

                       ชื่อโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
                        dare = ความกล้า           โลโก้ของโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย คือช้างแดร์ (D.A.R.E.)ประเทศไทยนำโครงการ D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ.2542

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษา และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยได้รับความร่วม  มืออย่างดียิ่งจาก
        - องค์กร D.A.R.E. Internationl
        - สำ นักงานงบประมาณป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(Narcotics Affairs Section)สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประทศไทย
        - ศูนย์พัฒนาหนังสือ   กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ D.A.R.E.เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติด  ให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก


หลักการสำคัญของ D.A.R.E.    คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิติได้โดยไม่ต้อง ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน
 เนื้อหาหลักสูตรของ D.A.R.E. มุ่งเน้น
              - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ สุรา สารระเหยและยาเสพติดชนิดอื่นๆ
              - ให้เด็กรู้จักใช้ทักษะในการตัดสินใจ
              - ให้เด็กรู้จักวิธีต่อต้านแรงกดดันของกลุ่มเพื่อน
              - ให้เด็กรู้จักใช้ทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใช้ยาเสพติด และความรุนแรง
โครงการ D.A.R.E. ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งยิ่งเนื่องจากเป็นการรวมพลังของสถาบัน ที่มีบทบาทสำคัญในสังคม   ได้แก่   สถาบันตำรวจ สถาบันการศึกษา  สถาบันครอบครัว


ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ October 18, 2013

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th