กันยายน 2562        

ในแผน
- ตชด. ประจำปี รุ่นที่ ๑
วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2558 - 16 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน 56 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 2


- ตชด. ประจำปี รุ่นที่ ๒
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 - 26 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน 57 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 4


- ตชด. ประจำปี รุ่นที่ ๓
วันที่ 02 มีนาคม 2558 - 16 มีนาคม 2558
จำนวน 56 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 2


- ตชด. ประจำปี รุ่นที่ ๔
วันที่ 12 มีนาคม 2558 - 26 มีนาคม 2558
จำนวน 57 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 4


- ทบทวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุดช่าง
วันที่ 20 เมษายน 2558 - 04 พฤษภาคม 2558
จำนวน 36 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 4


นอกแผน
- กศน. คีรีมาศ
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 - 06 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน - คน
สถานที่ กองร้อยที่ 4


- โรงเรียนชัยมงคลวิทยา
วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 - 04 กุมภาพันธ์ 2558
จำนวน - คน
สถานที่ -


- โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล(ดำรงประชาสรรค์)
วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 - 29 กรกฎาคม 2558
จำนวน 139 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 1,2,4


- สพม. 38
วันที่ 14 มีนาคม 2558 - 15 มีนาคม 2558
จำนวน 200 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 1,2,4


- เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
วันที่ 14 มีนาคม 2558 - 15 มีนาคม 2558
จำนวน 309 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 1,2,4


- มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
วันที่ 11 มีนาคม 2558 - 13 มีนาคม 2558
จำนวน 160 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 2,4


- กศน.คีรีมาศ
วันที่ 25 มีนาคม 2558 - 27 มีนาคม 2558
จำนวน 80 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 2,4


- สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 - 24 กรกฎาคม 2558
จำนวน ุ60 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 2,4


- ศอพ.อ.บ้านด่านลานหอย
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 - 23 มิถุนายน 2558
จำนวน 90 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 1,2,4


- บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต
วันที่ 11 กรกฎาคม 2558 - 11 กรกฎาคม 2558
จำนวน 50 คน
สถานที่ -


- กศน. สุโขทัย (ติวหนังสือ)
วันที่ 08 สิงหาคม 2558 - 09 สิงหาคม 2558
จำนวน - คน
สถานที่ กองร้อยที่ 4


- กศน. สุโขทัย
วันที่ 02 สิงหาคม 2558 - 03 สิงหาคม 2558
จำนวน 45 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 2,4


- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 - 18 กรกฎาคม 2558
จำนวน 50 คน
สถานที่ กองร้อยที่ 2,4