Back to Home

สสน. กำลังพลช่วยเหลือผู้ประสบภัย


                                                       เมื่อวันที่ 15 – 20 กันยายน 2559 บริเวณพนังกั้นน้ำยมมีรอยน้ำผุดตามแนวพนังกั้นน้ำ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. จัด กำลังพล สสน. ให้กับ
                                           จังหวัดสุโขทัยในการกรอกกระสอบทราย นำถุงทรายไปวางอุดรอยน้ำผุดตามแนวพนังกั้นแม่น้ำยมและขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่น้ำท่วม จำนวน 3 หลัง


19542
19573
4814
4815
4817
4851
 

DSC_0384
DSC_0385
DSC_0386
DSC_0388
DSC_0389
DSC_0390
 

DSC_0391
DSC_0392
DSC_0393
DSC_0394
DSC_0395
DSC_0396
 

DSC_0397
DSC_0398
DSC_0399
DSC_0400
DSC_0401
DSC_0402
 

DSC_0403
DSC_0404
DSC_0405
DSC_0406
DSC_0407
DSC_0408
 

DSC_0409
DSC_0410
DSC_0411
DSC_0412
DSC_0413
DSC_0414
 

DSC_0415
DSC_0416
DSC_0417
DSC_0418
DSC_0419
DSC_0420
 

DSC_0421
DSC_0422
DSC_0423
DSC_0424
DSC_0425
DSC_0426
 

DSC_0427
DSC_0428
DSC_0429
DSC_0430
DSC_0431
DSC_0432
 

DSC_0433
DSC_0434
DSC_0435
DSC_0436
DSC_0437
DSC_0438
 

DSC_0439
DSC_0440
DSC_0441
DSC_0442
DSC_0443
DSC_0444
 

DSC_0445
DSC_0446
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0449
DSC_0450
 

DSC_0451
DSC_0452
DSC_0453
DSC_0454
DSC_0455
DSC_0456
 

DSC_0457
DSC_0458
DSC_0459
DSC_0472
DSC_0473
DSC_0474
 

DSC_0476
DSC_0477
DSC_0478
DSC_0480
DSC_0481
DSC_0482
 

DSC_0483
DSC_0484
DSC_0485
DSC_0486
DSC_0487
DSC_0488
 

DSC_0489
DSC_0490
DSC_0491
DSC_0492
DSC_0493
DSC_0494
 

DSC_0495
DSC_0496
DSC_0497
DSC_0498
DSC_0499
DSC_0500
 

DSC_0501
DSC_0502
DSC_0503
DSC_0504
DSC_0505
DSC_0506
 

DSC_0507
DSC_0508
DSC_0509
DSC_0510
DSC_0511
DSC_0512
 

DSC_0513
DSC_0514
DSC_0515
DSC_0516
DSC_0517
DSC_0518
 

DSC_0519
DSC_0520
DSC_0521
DSC_0522
DSC_0523
DSC_0524
 

DSC_0525
DSC_0526
DSC_0527
DSC_0528
DSC_0529
DSC_0530
 

DSC_0531
DSC_0532
DSC_0533
DSC_0534
DSC_0535
DSC_0536
 

DSC_0537
DSC_0538
DSC_0539
DSC_0540
DSC_0541
DSC_0542
 

DSC_0543
DSC_0544
DSC_0545
DSC_0546
DSC_0547
DSC_0548
 

DSC_0549
DSC_0550
DSC_0551
DSC_0552
DSC_0553
DSC_0554
 

DSC_0555
DSC_0556
DSC_0557
DSC_0558
DSC_0559
DSC_0560
 

DSC_0561
DSC_0562
DSC_0563
DSC_0564
DSC_0565
DSC_0566
 

DSC_0567
DSC_0568
DSC_0569
DSC_0570
DSC_0571
DSC_0572
 

DSC_0573
DSC_0574
DSC_0575
DSC_0577
DSC_0578
DSC_0579
 

DSC_0580
DSC_0581
DSC_0582
DSC_0583
DSC_0584
DSC_0585
 

DSC_0586
DSC_0587
DSC_0588
DSC_0589
DSC_0590
DSC_0591
 

DSC_0592
DSC_0593
DSC_0594
DSC_0595
DSC_0596
DSC_0597
 

DSC_0598
DSC_0599
DSC_0600
DSC_0601
DSC_0602
DSC_0603
 

DSC_0604
DSC_0605
DSC_0606
DSC_0607
DSC_0608
DSC_0609
 

DSC_0610
DSC_0611
DSC_0612
DSC_0613
DSC_0614
DSC_0617
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan