Back To Home

การสนับการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.ได้สนับสนุนวิทยากร กำลังพล และสถานที่ให้กับ ศรส.ลต.จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้มีความเข้าใจเชื่อมั่นในการใช้สิทธิเลือกตั้งของประชาชน ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15