Back to Home

ทดสอมสมรรถภาพทางร่างกาย


                                                       เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ตามโครงการ
                                              ทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ


DSC_0740
DSC_0741
DSC_0743
DSC_0744
DSC_0745
DSC_0746
 

DSC_0749
DSC_0750
DSC_0751
DSC_0753
DSC_0754
DSC_0755
 

DSC_0756
DSC_0757
DSC_0758
DSC_0759
DSC_0761
DSC_0763
 

DSC_0764
DSC_0766
DSC_0767
DSC_0768
DSC_0769
DSC_0770
 

DSC_0771
DSC_0772
DSC_0773
DSC_0774
DSC_0775
DSC_0776
 

DSC_0778
DSC_0779
DSC_0781
DSC_0782
DSC_0783
DSC_0784
 

DSC_0785
DSC_0786
DSC_0787
DSC_0789
DSC_0790
DSC_0791
 

DSC_0792
DSC_0794
DSC_0795
DSC_0796
DSC_0797
DSC_0798
 

DSC_0799
DSC_0800
DSC_0801
DSC_0802
DSC_0803
DSC_0804
 

DSC_0805
DSC_0806
DSC_0807
DSC_0808
DSC_0809
DSC_0810
 

DSC_0811
DSC_0812
DSC_0813
DSC_0814
DSC_0815
DSC_0816
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan