Back to Home

ทดสอบร่างการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


                                                       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
                                              ตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ โดยมี พ.ต.ท.พิรุณ ชาตะเวที รอง ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในการทดสอบ
                                              สมรรถภาพร่างกาย ณ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.


DSC_0466
DSC_0467
DSC_0468
DSC_0472
DSC_0473
DSC_0474
 

DSC_0475
DSC_0476
DSC_0478
DSC_0479
DSC_0480
DSC_0481
 

DSC_0482
DSC_0483
DSC_0484
DSC_0486
DSC_0487
DSC_0488
 

DSC_0489
DSC_0490
DSC_0491
DSC_0492
DSC_0493
DSC_0494
 

DSC_0495
DSC_0496
DSC_0497
DSC_0498
DSC_0499
DSC_0500
 

DSC_0501
DSC_0502
DSC_0503
DSC_0504
DSC_0505
DSC_0506
 

DSC_0507
DSC_0508
DSC_0509
DSC_0510
DSC_0511
DSC_0512
 

DSC_0513
DSC_0514
DSC_0515
DSC_0516
DSC_0517
DSC_0518
 

DSC_0519
DSC_0520
DSC_0521
DSC_0522
DSC_0523
DSC_0524
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan