Back to Home

ทดสอบร่างการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

  
        เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ตามโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 

DSC_0891
DSC_0892
DSC_0893
DSC_0896
DSC_0898
DSC_0899
 

DSC_0900
DSC_0901
DSC_0902
DSC_0903
DSC_0904
DSC_0905
 

DSC_0906
DSC_0907
DSC_0909
DSC_0910
DSC_0911
DSC_0912
 

DSC_0913
DSC_0914
DSC_0916
DSC_0917
DSC_0919
DSC_0920
 

DSC_0921
DSC_0922
DSC_0923
DSC_0925
DSC_0926
DSC_0927
 

DSC_0928
DSC_0931
DSC_0933
DSC_0934
DSC_0936
DSC_0938
 

DSC_0939
DSC_0940
DSC_0941
DSC_0943
DSC_0944
DSC_0946
 

DSC_0947
DSC_0948
DSC_0949
DSC_0950
DSC_0951
DSC_0952
 

DSC_0953
DSC_0954
DSC_0955
DSC_0956
DSC_0957
DSC_0959
 

DSC_0960
DSC_0962
DSC_0963
DSC_0964
DSC_0966
DSC_0968
 

DSC_0969
DSC_0970
DSC_0971
DSC_0972
DSC_0973
DSC_0975
 

DSC_0976
DSC_0977
DSC_0979
DSC_0980
DSC_0981
DSC_0982
 

DSC_0983
DSC_0984
DSC_0988
DSC_0989
DSC_0990
DSC_0991
 

DSC_0992
DSC_0994
DSC_0995
DSC_0997
DSC_0999
DSC_1000
 

DSC_1001
DSC_1002
DSC_1003
DSC_1004
DSC_1005
DSC_1006