Back to Home

ร่วมชมการฝึกและการประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ป.สนาม
ประจำปี ๒๕๖๐ หน่วย ป.๔ พัน.๑๐๔ ณ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.


DSC_0079
DSC_0099
DSC_0101
DSC_0102
DSC_0103
DSC_0105
 

DSC_0106
DSC_0108
DSC_0115
DSC_0125
DSC_0126
DSC_0130
 

DSC_0137
DSC_0141
DSC_0144
DSC_0148
DSC_0150
DSC_0155
 

DSC_0156
DSC_0157
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0080
DSC_0081
 

DSC_0082
DSC_0083
DSC_0084
DSC_0085
DSC_0086
DSC_0087
 

DSC_0088
DSC_0089
DSC_0090
DSC_0091
DSC_0092
DSC_0093
 

DSC_0094
DSC_0095
DSC_0096
DSC_0097
DSC_0098
DSC_0100
 

DSC_0104
DSC_0107
DSC_0109
DSC_0110
DSC_0111
DSC_0112
 

DSC_0113
DSC_0114
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
 

DSC_0120
DSC_0121
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0124
DSC_0127
 

DSC_0128
DSC_0129
DSC_0131
DSC_0132
DSC_0133
DSC_0134
 

DSC_0135
DSC_0136
DSC_0138
DSC_0139
DSC_0140
DSC_0142
 

DSC_0143
DSC_0145
DSC_0146
DSC_0147
DSC_0149
DSC_0151
 

DSC_0152
DSC_0153
DSC_0154
DSC_0158
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan