Back to Home

วันคล้ายวันสถาปนา ค่ายรามคำแหงมหาราช


                              กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราช ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมี พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม
                                             ผบช.ตชด. เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด. ทหาร พ่อค้า
                                             ประชาชน ลูกเสือชาวบ้าน ผู้สื่อข่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. และผู้รับการฝึกของกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๔๕๐ นาย ได้ดำเนิน
                                             กิจกรรมตามลำดับ ดังนี้
                                                     - เวลา ๐๖.๐๐ น. สักการะศาลพระพรหม
                                                     - เวลา ๐๖.๓๐ น. บวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
                                                     - เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เสียชีวิต ณ หองประชุมรามคำแหง
                                                     - เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร พ่อค้า ประชาชน
                                                                           ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย ถวายมาลัย (ช่วงที่ ๑) ตามลำดับ
                                                     - เวลา ๐๙.๑๐ น. - หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน ถวายมาลัย (ช่วงที่ ๒) ตามลำดับดังนี้ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.,ผู้แทน ผบก.ตชด.ภาค ๓,
                                                                            ผู้แทน นายก อบจ.สุโขทัย,รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย, ผู้แทน ผบช.มณฑลทหารบกที่ ๓๙, ผู้แทน ผบช.กองกำลังรักษา
                                                                            ความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย, อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย,
                                                                            อัยการจังหวัดสุโขทัย, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นในศาล
                                                                             จังหวัดสุโขทัย, ประธานแม่บ้าน ตชด.และ รอง ผวจ.สุโขทัย รอง ผวจ.สุโขทัย
                                                                          - พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. ประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน ถวายมาลัยจุดธูป - เทียน
                                                                            เครื่องทองน้อย และมอบเครื่องหมายการต่อต้านการก่อการร้ายกิตติมศักดิ์,เครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ แก่ผู้สนับสนุน
                                                                             กิจกรรม กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. รวม ๑๖ ราย
DSC_0041
DSC_0042
DSC_0043
DSC_0044
DSC_0046
DSC_0049
 

DSC_0050
DSC_0051
DSC_0052
DSC_0053
DSC_0054
DSC_0055
 

DSC_0056
DSC_0057
DSC_0058
DSC_0059
DSC_0060
DSC_0067
 

DSC_0068
DSC_0069
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0073
 

DSC_0074
DSC_0075
DSC_0076
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0079
 

DSC_0080
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0083
DSC_0084
DSC_0085
 

DSC_0086
DSC_0087
DSC_0088
DSC_0089
DSC_0091
DSC_0094
 

DSC_0095
DSC_0096
DSC_0097
DSC_0098
DSC_0101
DSC_0102
 

DSC_0103
DSC_0104
DSC_0105
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0108
 

DSC_0109
DSC_0110
DSC_0111
DSC_0112
DSC_0113
DSC_0114
 

DSC_0115
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
DSC_0120
 

DSC_0121
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0124
DSC_0125
DSC_0126
 

DSC_0127
DSC_0128
DSC_0129
DSC_0130
DSC_0131
DSC_0132
 

DSC_0133
DSC_0134
DSC_0135
DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
 

DSC_0139
DSC_0140
DSC_0141
DSC_0142
DSC_0143
DSC_0144
 

DSC_0146
DSC_0147
DSC_0148
DSC_0149
DSC_0150
DSC_0151
 

DSC_0152
DSC_0153
DSC_0154
DSC_0155
DSC_0156
DSC_0157
 

DSC_0158
DSC_0159
DSC_0160
DSC_0161
DSC_0162
DSC_0163
 

DSC_0164
DSC_0165
DSC_0166
DSC_0167
DSC_0168
DSC_0169
 

DSC_0170
DSC_0171
DSC_0172
DSC_0173
DSC_0174
DSC_0175
 

DSC_0176
DSC_0177
DSC_0178
DSC_0179
DSC_0180
DSC_0181
 

DSC_0182
DSC_0183
DSC_0184
DSC_0185
DSC_0186
DSC_0187
 

DSC_0188
DSC_0189
DSC_0190
DSC_0191
DSC_0192
DSC_0193
 

DSC_0194
DSC_0195
DSC_0196
DSC_0197
DSC_0198
DSC_0199
 

DSC_0200
DSC_0201
DSC_0203
DSC_0204
DSC_0205
DSC_0206
 

DSC_0207
DSC_0208
DSC_0209
DSC_0210
DSC_0211
DSC_0212
 

DSC_0213
DSC_0214
DSC_0215
DSC_0216
DSC_0217
DSC_0219
 

DSC_0220
DSC_0221
DSC_0222
DSC_0223
DSC_0224
DSC_0233
 

DSC_0234
DSC_0235
DSC_0236
DSC_0237
DSC_0238
DSC_0239
 

DSC_0240
DSC_0241
DSC_0242
DSC_0243
DSC_0244
DSC_0245
 

DSC_0246
DSC_0247
DSC_0248
DSC_0249
DSC_0250
DSC_0251
 

DSC_0252
DSC_0253
DSC_0254
DSC_0255
DSC_0256
DSC_0257
 

DSC_0258
DSC_0259
DSC_0260
DSC_0261
DSC_0262
DSC_0263
 

DSC_0264
DSC_0265
DSC_0266
DSC_0267
DSC_0268
DSC_0269
 

DSC_0270
DSC_0271
DSC_0272
DSC_0273
DSC_0274
DSC_0275
 

DSC_0276
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0279
DSC_0280
DSC_0281
 

DSC_0282
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0285
DSC_0286
DSC_0287
 

DSC_0288
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0291
DSC_0292
DSC_0293
 

DSC_0294
DSC_0295
DSC_0296
DSC_0297
DSC_0298
DSC_0299
 

DSC_0300
DSC_0301
DSC_0302
DSC_0303
DSC_0304
DSC_0305
 

DSC_0306
DSC_0307
DSC_0308
DSC_0309
DSC_0310
DSC_0311
 

DSC_0312
DSC_0313
DSC_0314
DSC_0315
DSC_0316
DSC_0317
 

DSC_0318
DSC_0319
DSC_0320
DSC_0321
DSC_0322
DSC_0323
 

DSC_0324
DSC_0325
DSC_0326
DSC_0327
DSC_0328
DSC_0329
 

DSC_0330
DSC_0331
DSC_0332
DSC_0333
DSC_0334
DSC_0335
 

DSC_0336
DSC_0337
DSC_6448
DSC_6452
DSC_6454
DSC_6455
 

DSC_6456
DSC_6458
DSC_6459
DSC_6460
DSC_6461
DSC_6462
 

DSC_6464
DSC_6465
DSC_6466
DSC_6467
DSC_6468
DSC_6470
 

DSC_6472
DSC_6473
DSC_6475
DSC_6476
DSC_6477
DSC_6478
 

DSC_6479
DSC_6480
DSC_6481
DSC_6482
DSC_6483
DSC_6484
 

DSC_6485
DSC_6486
DSC_6487
DSC_6489
DSC_6490
DSC_6491
 

DSC_6492
DSC_6493
DSC_6494
DSC_6495
DSC_6497
DSC_6498
 

DSC_6499
DSC_6501
DSC_6502
DSC_6503
DSC_6504
DSC_6505
 

DSC_6506
DSC_6507
DSC_6508
DSC_6509
DSC_6510
DSC_6511
 

DSC_6512
DSC_6516
DSC_6518
DSC_6519
DSC_6520
DSC_6521
 

DSC_6522
DSC_6523
DSC_6524
DSC_6525
DSC_6526
DSC_6527
 

DSC_6528
DSC_6529
DSC_6531
DSC_6532
DSC_6533
DSC_6534
 

DSC_6535
DSC_6536
DSC_6537
DSC_6538
DSC_6539
DSC_6540
 

DSC_6541
DSC_6542
DSC_6543
DSC_6544
DSC_6545
DSC_6546
 

DSC_6547
DSC_6548
DSC_6549
DSC_6550
DSC_6551
DSC_6554
 

DSC_6555
DSC_6556
DSC_6557
DSC_6558
DSC_6559
DSC_6561
 

DSC_6562
DSC_6563
DSC_6564
DSC_6565
DSC_6566
DSC_6567
 

DSC_6568
DSC_6569
DSC_6570
DSC_6571
DSC_6572
DSC_6574
 

DSC_6575
DSC_6576
DSC_6577
DSC_6578
DSC_6579
DSC_6580
 

DSC_6581
DSC_6582
DSC_6583
DSC_6584
DSC_6585
DSC_6586
 

DSC_6587
DSC_6588
DSC_6589
DSC_6590
DSC_6591
DSC_6592
 

DSC_6593
DSC_6594
DSC_6595
DSC_6596
DSC_6597
DSC_6598
 

DSC_6599
DSC_6600
DSC_6601
DSC_6602
DSC_6603
DSC_6604
 

DSC_6605
DSC_6606
DSC_6607
DSC_6608
DSC_6609
DSC_6610
 

DSC_6611
DSC_6612
DSC_6613
DSC_6614
DSC_6615
DSC_6616
 

DSC_6617
DSC_6618
DSC_6619
DSC_6620
DSC_6621
DSC_6622
 

DSC_6623
DSC_6624
DSC_6625
DSC_6626
DSC_6627
DSC_6628
 

DSC_6629
DSC_6630
DSC_6631
DSC_6632
DSC_6633
DSC_6634
 

DSC_6635
DSC_6636
DSC_6637
DSC_6638
DSC_6639
DSC_6640
 

DSC_6641
DSC_6642
DSC_6643
DSC_6644
DSC_6645
DSC_6646
 

DSC_6647
DSC_6648
DSC_6649
DSC_6650
DSC_6651
DSC_6652
 

DSC_6653
DSC_6654
DSC_6655
DSC_6656
DSC_6657
DSC_6658
 

DSC_6659
DSC_6660
DSC_6661
DSC_6662
DSC_6663
DSC_6664
 

DSC_6665
DSC_6666
DSC_6667
DSC_6668
DSC_6669
DSC_6670
 

DSC_6671
DSC_6672
DSC_6673
DSC_6674
DSC_6675
DSC_6676
 

DSC_6677
DSC_6678
DSC_6679
DSC_6680
DSC_6681
DSC_6682
 

DSC_6683
DSC_6684
DSC_6685
DSC_6686
DSC_6687
DSC_6688
 

DSC_6689
DSC_6690
DSC_6691
DSC_6692
DSC_6693
DSC_6694
 

DSC_6695
DSC_6696
DSC_6697
DSC_6698
DSC_6699
DSC_6700
 

DSC_6701
DSC_6702
DSC_6703
DSC_6704
DSC_6705
DSC_6706
 

DSC_6707
DSC_6708
DSC_6709
DSC_6710
DSC_6711
DSC_6713
 

DSC_6714
DSC_6715
DSC_6716
DSC_6717
DSC_6718
DSC_6719
 

DSC_6720
DSC_6721
DSC_6722
DSC_6723
DSC_6724
DSC_6725
 

DSC_6726
DSC_6727
DSC_6728
DSC_6729
DSC_6730
DSC_6731
 

DSC_6732
DSC_6733
DSC_6734
DSC_6735
DSC_6736
DSC_6737
 

DSC_6738
DSC_6739
DSC_6740
DSC_6741
DSC_6742
DSC_6743
 

DSC_6744
DSC_6745
DSC_6746
DSC_6747
DSC_6748
DSC_6749
 

DSC_6750
DSC_6751
DSC_6752
DSC_6753
DSC_6754
DSC_6756
 

DSC_6757
DSC_6760
DSC_6761
DSC_6762
DSC_6763
DSC_6764
 

DSC_6765
DSC_6766
DSC_6768
DSC_6769
DSC_6770
DSC_6771
 

DSC_6772
DSC_6773
DSC_6774
DSC_6777
DSC_6778
DSC_6779
 

DSC_6780
DSC_6781
DSC_6783
DSC_6784
DSC_6785
DSC_6786
 

DSC_6787
DSC_6788
DSC_6789
DSC_6790
DSC_6791
DSC_6792
 

DSC_6793
DSC_6794
DSC_6796
DSC_6797
DSC_6798
DSC_6799
 

DSC_6800
DSC_6801
DSC_6802
DSC_6803
DSC_6804
DSC_6805
 

DSC_6806
DSC_6807
DSC_6808
DSC_6809
DSC_6810
DSC_6811
 

DSC_6812
DSC_6813
DSC_6814
DSC_6815
DSC_6816
DSC_6817
 

DSC_6818
DSC_6820
DSC_6821
DSC_6822
DSC_6823
DSC_6824
 

DSC_6825
DSC_6826
DSC_6827
DSC_6828
DSC_6829
DSC_6830
 

DSC_6831
DSC_6832
DSC_6833
DSC_6834
DSC_6835
DSC_6836
 

DSC_6837
DSC_6838
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan