วันคล้ายวันสถาปนา ค่ายรามคำแหงมหาราช


กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหงมหาราช ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์
                                             รอง ผบช.ตชด.(ปป) เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.
                                             ทหาร พ่อค้า ประชาชน ลูกเสือชาวบ้าน ผู้สื่อข่าว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. และผู้รับการฝึกของกรมราชทัณฑ์ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๔๕๐
                                             ได้ดำเนินกิจกรรมตามลำดับ ดังนี้
                                                     - เวลา ๐๖.๐๐ น. สักการะศาลพระพรหม
                                                     - เวลา ๐๖.๓๐ น. บวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
                                                     - เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เสียชีวิต ณ หองประชุมรามคำแหง
                                                     - เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร พ่อค้า ประชาชน
                                                                           ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย ถวายมาลัย (ช่วงที่ ๑) ตามลำดับ
                                                     - เวลา ๐๙.๑๐ น. หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน ถวายมาลัย (ช่วงที่ ๒) ตามลำดับดังนี้ รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด.,รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย,
                                                                           ผู้แทน ผบช.มณฑลทหารบกที่ ๓๙, ผู้แทน ผบช.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย , อัยการจังหวัดคุ้มครอง
                                                                           สิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย, อัยการจังหวัดสุโขทัย, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและ
                                                                           ครอบครัวจังหวัดสุโขทัย, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลชั้นต้นในศาลจังหวัดสุโขทัย และ
                                                                          รอง ผวจ.สุโขทัย - พล.ต.ต.วิชัย เกษมวงศ์ รอง ผบช.ตชด.(ปป) ประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน ถวายมาลัย
                                                                           จุดธูป - เทียนเครื่องทองน้อย และมอบเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรม กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.
                                                                           จำนวน ๗ ราย
DSC_0001
DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0006
 

DSC_0007
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0012
 

DSC_0013
DSC_0014
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0017
DSC_0018
 

DSC_0996
DSC_0997
DSC_0998
DSC_0999
DSC_1000
DSC_1001
 

DSC_1002
DSC_1003
DSC_1004
DSC_1005
DSC_1006
DSC_0020
 

DSC_0022
DSC_0023
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0026
DSC_0027
 

DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_0031
DSC_0032
DSC_0033
 

DSC_0034
DSC_0035
DSC_0036
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0039
 

DSC_0040
DSC_0041
DSC_0042
DSC_0043
DSC_0044
DSC_0046
 

DSC_0047
DSC_0050
DSC_0051
DSC_0053
DSC_0054
DSC_0055
 

DSC_0056
DSC_0058
DSC_0061
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
 

DSC_0065
DSC_0067
DSC_0068
DSC_0069
DSC_0070
DSC_0071
 

DSC_0072
DSC_0073
DSC_0074
DSC_0075
DSC_0076
DSC_0077
 

DSC_0078
DSC_0079
DSC_0080
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0083
 

DSC_0084
DSC_0085
DSC_0086
DSC_0087
DSC_0088
DSC_0089
 

DSC_0090
DSC_0091
DSC_0092
DSC_0093
DSC_0094
DSC_0095
 

DSC_0096
DSC_0097
DSC_0098
DSC_0099
DSC_0100
DSC_0101
 

DSC_0102
DSC_0103
DSC_0104
DSC_0106
DSC_0107
DSC_0108
 

DSC_0109
DSC_0110
DSC_0111
DSC_0112
DSC_0113
DSC_0114
 

DSC_0115
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
DSC_0121
 

DSC_0122
DSC_0124
DSC_0125
DSC_0126
DSC_0127
DSC_0128
 

DSC_0129
DSC_0130
DSC_0131
DSC_0132
DSC_0134
DSC_0135
 

DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0139
DSC_0140
DSC_0141
 

DSC_0144
DSC_0145
DSC_0146
DSC_0147
DSC_0148
DSC_0149
 

DSC_0150
DSC_0151
DSC_0152
DSC_0153
DSC_0154
DSC_0155
 

DSC_0156
DSC_0157
DSC_0158
DSC_0159
DSC_0161
DSC_0162
 

DSC_0163
DSC_0164
DSC_0002
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0007
 

DSC_0010
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0014
DSC_0015
 

DSC_0016
DSC_0018
DSC_0019
DSC_0021
DSC_0023
DSC_0028
 

DSC_0029
DSC_0030
DSC_0031
DSC_0032
DSC_0033
DSC_0034
 

DSC_0035
DSC_0036
DSC_0038
DSC_0039
DSC_0040
DSC_0041
 

DSC_0042
DSC_0043
DSC_0045
DSC_0046
DSC_0047
DSC_0048
 

DSC_0049
DSC_0050
DSC_0051
DSC_0052
DSC_0053
DSC_0054
 

DSC_0055
DSC_0056
DSC_0057
DSC_0059
DSC_0060
DSC_0061
 

DSC_0062
DSC_0063
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0067
 

DSC_0068
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0074
DSC_0075
 

DSC_0076
DSC_0077
DSC_0078
DSC_0079
DSC_0080
DSC_0081
 

DSC_0082
DSC_0083
DSC_0084
DSC_0085
DSC_0086
DSC_0087
 

DSC_0088
DSC_0089
DSC_0090
DSC_0092
DSC_0093
DSC_0094
 

DSC_0095
DSC_0096
DSC_0097
DSC_0098
DSC_0099
DSC_0100
 

DSC_0101
DSC_0102
DSC_0103
DSC_0105
DSC_0106
DSC_0107
 

DSC_0108
DSC_0109
DSC_0110
DSC_0111
DSC_0112
DSC_0113
 

DSC_0114
DSC_0115
DSC_0116
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
 

DSC_0121
DSC_0122
DSC_0124
DSC_0125
DSC_0126
DSC_0128
 

DSC_0129
DSC_0130
DSC_0131
DSC_0133
DSC_0134
DSC_0135
 

DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0139
DSC_0140
DSC_0141
 

DSC_0142
DSC_0143
DSC_0144
DSC_0145
DSC_0146
DSC_0147
 

DSC_0149
DSC_0150
DSC_0151
DSC_0153
DSC_0154
DSC_0155
 

DSC_0157
DSC_0158
DSC_0159
DSC_0160
DSC_0161
DSC_0162
 

DSC_0163
DSC_0164
DSC_0165
DSC_0166
DSC_0167
DSC_0168
 

DSC_0169
DSC_0170
DSC_0171
DSC_0172
DSC_0173
DSC_0174
 

DSC_0175
DSC_0177
DSC_0178
DSC_0179
DSC_0181
DSC_0182
 

DSC_0183
DSC_0184
DSC_0185
DSC_0187
DSC_0188
DSC_0190
 

DSC_0191
DSC_0192
DSC_0194
DSC_0195
DSC_0196
DSC_0198
 

DSC_0200
DSC_0201
DSC_0202
DSC_0203
DSC_0204
DSC_0205
 

DSC_0206
DSC_0207
DSC_0208
DSC_0209
DSC_0210
DSC_0212
 

DSC_0213
DSC_0214
DSC_0215
DSC_0217
DSC_0218
DSC_0219
 

DSC_0220
DSC_0221
DSC_0222
DSC_0223
DSC_0224
DSC_0225
 

DSC_0227
DSC_0228
DSC_0230
DSC_0231
DSC_0232
DSC_0233
 

DSC_0234
DSC_0235
DSC_0236
DSC_0237
DSC_0238
DSC_0240
 

DSC_0241
DSC_0242
DSC_0243
DSC_0244
DSC_0246
DSC_0247
 

DSC_0248
DSC_0249
DSC_0251
DSC_0252
DSC_0253
DSC_0254
 

DSC_0255
DSC_0256
DSC_0257
DSC_0258
DSC_0259
DSC_0260
 

DSC_0261
DSC_0262
DSC_0264
DSC_0265
DSC_0266
DSC_0267
 

DSC_0268
DSC_0269
DSC_0270
DSC_0271
DSC_0272
DSC_0273
 

DSC_0275
DSC_0276
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0279
DSC_0280
 

DSC_0283
DSC_0284
DSC_0285
DSC_0286
DSC_0287
DSC_0289
 

DSC_0290
DSC_0291
DSC_0292
DSC_0293
DSC_0294
DSC_0295
 

DSC_0296
DSC_0297
DSC_0298
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0302
 

DSC_0303
DSC_0304
DSC_0305
DSC_0306
DSC_0307
DSC_0308
 

DSC_0309
DSC_0310
DSC_0311
DSC_0312
DSC_0314
DSC_0315
 

DSC_0317
DSC_0319
DSC_0320
DSC_0321
DSC_0322
DSC_0323
 

DSC_0324
DSC_0325
DSC_0326
DSC_0327
DSC_0328
DSC_0329
 

DSC_0332
DSC_0333
DSC_0334
DSC_0335
DSC_0336
DSC_0337
 

DSC_0338
DSC_0339
DSC_0340
DSC_0341
DSC_0342
DSC_0343
 

DSC_0344
DSC_0348
DSC_0349
DSC_0351
DSC_0352
DSC_0353
 

DSC_0354
DSC_0356
DSC_0357
DSC_0359
DSC_0361
DSC_0364
 

DSC_0365
DSC_0366
DSC_0367
DSC_0369
DSC_0371
DSC_0372
 

DSC_0373
DSC_0374
DSC_0375
DSC_0376
DSC_0377
DSC_0378
 

DSC_0380
DSC_0381
DSC_0382
DSC_0383
DSC_0385
DSC_0386
 

DSC_0389
DSC_0390
DSC_0391
DSC_0392
DSC_0393
DSC_0394
 

DSC_0396
DSC_0397
DSC_0398
DSC_0399
DSC_0402
DSC_0403
 

DSC_0405
DSC_0406
DSC_0407
DSC_0408
DSC_0409
DSC_0410
 

DSC_0412
DSC_0413
DSC_0414
DSC_0415
DSC_0417
DSC_0418
 

DSC_0419
DSC_0420
DSC_0421
DSC_0422
DSC_0427
DSC_0430
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan