Back to Home

วันคล้ายวันสถาปนา ค่ายรามคำแหงมหาราช


                             วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ค่ายรามคำแหงมหาราช โดยมี พล.ต.ต.ชาลี เทพา
              รอง ผบช.ตชด.(กบ) เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ตชด.ทหาร
              พ่อค้า ประชาชน ลูกเสือชาวบ้าน ผู้สื่อข่าว และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. รวมทั้งสิ้นประมาณ ๓๐๐ คน ได้ดำเนินกิจกรรมตามลำดับ ดังนี้
                                    - เวลา ๐๖.๐๐ น. - สักการะศาลพระพรหม
                                    - เวลา ๐๖.๓๐ น. - บวงสรวงสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
                                    - เวลา ๐๗.๐๐ น. - ทำบุญอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่เสียชีวิต ณ หองประชุมรามคำแหง
                                    - เวลา ๐๘.๐๐ น. - ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร พ่อค้า ประชาชน
                                                             ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย ถวายมาลัย (ช่วงที่ ๑) ตามลำดับ
                                    - เวลา ๐๙.๐๐ น. – การแสดงแฟนซีดิว ของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ๕ นาย
                                    - เวลา ๐๙.๑๐ น. – หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทน ถวายมาลัย (ช่วงที่ ๒) ตามลำดับดังนี้
                                                             รอง ผบก.กฝ.บช.ตชด., รองนายก อบจ.สุโขทัย, รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย, ผู้แทน ผบก.มณฑลทหารบกที่ ๓๙,
                                                             ผบก.ตชด.ภาค ๓, อัยการจังหวัดสุโขทัย, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย,
                                                             ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก, ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย และ ผวจ.สุโขทัย
                                    - พล.ต.ต.ชาลี เทพา รอง ผบช.ตชด.(กบ) ประธานในพิธี วางพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน ถวายมาลัย จุดธูป - เทียนเครื่องทองน้อย
                                                             และมอบเครื่องหมายนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรม กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.จำนวน ๖ ราย
                                    - เวลา ๑๕.๐๐ น. - การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ของผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.,ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ณ กองร้อยฯ


DSC_0002
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0008
DSC_0009
 

DSC_0011
DSC_0012
DSC_0013
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0018
 

DSC_0019
DSC_0020
DSC_0021
DSC_0022
DSC_0023
DSC_0026
 

DSC_0028
DSC_0029
DSC_0030
DSC_0031
DSC_0032
DSC_0034
 

DSC_0035
DSC_0036
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0039
DSC_0040
 

DSC_0041
DSC_0042
DSC_0045
DSC_0046
DSC_0047
DSC_0048
 

DSC_0050
DSC_0051
DSC_0052
DSC_0053
DSC_0055
DSC_0057
 

DSC_0061
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0069
 

DSC_0072
DSC_0073
DSC_0074
DSC_0075
DSC_0076
DSC_0077
 

DSC_0078
DSC_0079
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0083
DSC_0085
 

DSC_0086
DSC_0087
DSC_0088
DSC_0089
DSC_0090
DSC_0091
 

DSC_0092
DSC_0094
DSC_0095
DSC_0096
DSC_0097
DSC_0099
 

DSC_0100
DSC_0101
DSC_0106
DSC_0110
DSC_0111
DSC_0112
 

DSC_0116
DSC_0117
DSC_0118
DSC_0119
DSC_0120
DSC_0122
 

DSC_0126
DSC_0128
DSC_0130
DSC_0131
DSC_0133
DSC_0135
 

DSC_0137
DSC_0139
DSC_0141
DSC_0145
DSC_0147
DSC_0149
 

DSC_0152
DSC_0153
DSC_0154
DSC_0155
DSC_0156
DSC_0157
 

DSC_0158
DSC_0159
DSC_0160
DSC_0161
DSC_0162
DSC_0163
 

DSC_0164
DSC_0166
DSC_0167
DSC_0168
DSC_0169
DSC_0170
 

DSC_0172
DSC_0173
DSC_0174
DSC_0175
DSC_0176
DSC_0177
 

DSC_0178
DSC_0179
DSC_0180
DSC_0181
DSC_0182
DSC_0183
 

DSC_0184
DSC_0185
DSC_0186
DSC_0187
DSC_0188
DSC_0189
 

DSC_0190
DSC_0191
DSC_0192
DSC_0194
DSC_0195
DSC_0196
 

DSC_0197
DSC_0198
DSC_0199
DSC_0200
DSC_0201
DSC_0202
 

DSC_0203
DSC_0204
DSC_0205
DSC_0206
DSC_0207
DSC_0208
 

DSC_0209
DSC_0210
DSC_0211
DSC_0212
DSC_0213
DSC_0214
 

DSC_0215
DSC_0216
DSC_0217
DSC_0218
DSC_0219
DSC_0220
 

DSC_0221
DSC_0223
DSC_0224
DSC_0225
DSC_0226
DSC_0227
 

DSC_0229
DSC_0231
DSC_0232
DSC_0233
DSC_0234
DSC_0235
 

DSC_0236
DSC_0237
DSC_0238
DSC_0239
DSC_0240
DSC_0241
 

DSC_0242
DSC_0243
DSC_0244
DSC_0245
DSC_0246
DSC_0247
 

DSC_0248
DSC_0249
DSC_0250
DSC_0251
DSC_0252
DSC_0253
 

DSC_0254
DSC_0255
DSC_0256
DSC_0257
DSC_0258
DSC_0259
 

DSC_0260
DSC_0261
DSC_0262
DSC_0263
DSC_0264
DSC_0266
 

DSC_0267
DSC_0268
DSC_0269
DSC_0270
DSC_0272
DSC_0273
 

DSC_0274
DSC_0275
DSC_0276
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0279
 

DSC_0280
DSC_0281
DSC_0282
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0285
 

DSC_0286
DSC_0287
DSC_0288
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0291
 

DSC_0292
DSC_0293
DSC_0294
DSC_0296
DSC_0297
DSC_0298
 

DSC_0299
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0302
DSC_0303
DSC_0304
 

DSC_0305
DSC_0306
DSC_0307
DSC_0308
DSC_0309
DSC_0310
 

DSC_0311
DSC_0312
DSC_0313
DSC_0314
DSC_0315
DSC_0316
 

DSC_0317
DSC_0318
DSC_0319
DSC_0320
DSC_0321
DSC_0322
 

DSC_0323
DSC_0324
DSC_0325
DSC_0326
DSC_0327
DSC_0328
 

DSC_0329
DSC_0330
DSC_0331
DSC_0332
DSC_0333
DSC_0334
 

DSC_0335
DSC_0336
DSC_0337
DSC_0338
DSC_0339
DSC_0341
 

DSC_0342
DSC_0343
DSC_0344
DSC_0345
DSC_0346
DSC_0347
 

DSC_0348
DSC_0350
DSC_0351
DSC_0352
DSC_0353
DSC_0354
 

DSC_0355
DSC_0356
DSC_0358
DSC_0359
DSC_0361
DSC_0362
 

DSC_0364
DSC_0365
DSC_0366
DSC_0368
DSC_0369
DSC_0372
 

DSC_0373
DSC_0374
DSC_0375
DSC_0376
DSC_0380
DSC_0381
 

DSC_0382
DSC_0384
DSC_0385
DSC_0386
DSC_0393
DSC_0394
 

DSC_0396
DSC_0397
DSC_0400
DSC_0401
DSC_0403
DSC_0407
 

DSC_0408
DSC_0410
DSC_0411
DSC_0414
DSC_0418
DSC_0420
 

DSC_0421
DSC_0423
DSC_0424
DSC_0431
DSC_0433
DSC_0435
 

DSC_0442
DSC_0445
DSC_0447
DSC_0448
DSC_0450