Back to Home

พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษและพระประทีปพระราชทาน


                                                       เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. จัดกำลังพลสนับสนุนจังหวัดสุโขทัยเพื่อปฏิบัติภารกิจกองเกียรติยศรับไฟระฤกษและพระประทีป
                                              พระราชทาน จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี ๒๕๕๘ รวมทั้งจัดกำลังพล
                                              ทำหน้าที่ อารักขาไฟพระฤกษและพระประทีปและผู้รับการฝึกอบรมหลักสูตร นพฐ. ทำหน้าที่หามเสลี่ยงอัญเชิญไฟพระฤกษและพระประทีป พร้อมทั้งให้ข้าราชการตำรวจชุด
                                              EOD ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย และข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ความสะดวกในพื้นที่


DSC_0093
DSC_0095
DSC_0233
DSC_0234
DSC_0235
DSC_0236
 

DSC_0238
DSC_0239
DSC_0240
DSC_0241
DSC_0242
DSC_0244
 

DSC_0246
DSC_0247
DSC_0248
DSC_0249
DSC_0250
DSC_0253
 

DSC_0254
DSC_0255
DSC_0257
DSC_0258
DSC_0259
DSC_0260
 

DSC_0264
DSC_0265
DSC_0266
DSC_0267
DSC_0268
DSC_0269
 

DSC_0270
DSC_0271
DSC_0275
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0279
 

DSC_0280
DSC_0281
DSC_0282
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0285
 

DSC_0286
DSC_0287
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0291
DSC_0292
 

DSC_0293
DSC_0294
DSC_0295
DSC_0296
DSC_0297
DSC_0298
 

DSC_0299
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0302
DSC_0303
DSC_0304
 

DSC_0305
DSC_0306
DSC_0307
DSC_0308
DSC_0309
DSC_0310
 

DSC_0311
DSC_0312
DSC_0314
DSC_0315
DSC_0317
DSC_0319
 

DSC_0320
DSC_0323
DSC_0329
DSC_0330
DSC_0331
DSC_0332
 

DSC_0333
DSC_0334
DSC_0335
DSC_0336
DSC_0337
DSC_0339
 

DSC_0340
DSC_0342
DSC_0344
DSC_0345
DSC_0346
DSC_0347
 

DSC_0348
DSC_0349
DSC_0350
DSC_0351
DSC_0352
DSC_0353
 

DSC_0354
DSC_0355
DSC_0356
DSC_0357
DSC_0358
DSC_0359
 

DSC_0360
DSC_0361
DSC_0362
DSC_0363
DSC_0364
DSC_0365
 

DSC_0366
DSC_0367
DSC_0369
DSC_0370
DSC_0371
DSC_0372
 

DSC_0373
DSC_0374
DSC_0377
DSC_0378
DSC_0380
DSC_0381
 

DSC_0382
DSC_0383
DSC_0384
DSC_0385
DSC_0386
DSC_0387
 

DSC_0388
DSC_0389
DSC_0391
DSC_0392
DSC_0393
DSC_0397
 

DSC_0398
DSC_0400
DSC_0403
DSC_0406
DSC_0407
DSC_0408
 

DSC_0409
DSC_0410
DSC_0412
DSC_0413
DSC_0414
DSC_0415
 

DSC_0416
DSC_0417
DSC_0418
DSC_0419
DSC_0420
DSC_0421
 

DSC_0422
DSC_0423
DSC_0424
DSC_0425
DSC_0426
DSC_0427
 

DSC_0428
DSC_0429
DSC_0430
DSC_0431
DSC_0432
DSC_0433
 

DSC_0434
DSC_0435
DSC_0436
DSC_0437
DSC_0438
DSC_0439
 

DSC_0440
DSC_0441
DSC_0442
DSC_0443
DSC_0445
DSC_0446
 

DSC_0447
DSC_0448
DSC_0449
DSC_0450
DSC_0451
DSC_0452
 

DSC_0453
DSC_0454
DSC_0455
DSC_0456
DSC_0459
DSC_0461
 

DSC_0462
DSC_0463
DSC_0464
DSC_0465
DSC_0466
DSC_0467
 

DSC_0468
DSC_0469
DSC_0470
DSC_0471
DSC_0472
DSC_0473
 

DSC_0474
DSC_0475
DSC_0476
DSC_0477
DSC_0478
DSC_0479
 

DSC_0480
DSC_0481
DSC_0482
DSC_0483
DSC_0484
DSC_0485
 

DSC_0486
DSC_0487
DSC_0489
DSC_0490
DSC_0491
DSC_0494
 

DSC_0496
DSC_0497
DSC_0498
DSC_0499
DSC_0500
DSC_0501
 

DSC_0502
DSC_0503
DSC_0511
DSC_0513
DSC_0514
DSC_0518
 

DSC_0519
DSC_0520
DSC_0521
DSC_0522
DSC_0523
DSC_0524
 

DSC_0525
DSC_0527
DSC_0528
DSC_0529
DSC_0530
DSC_0531
 

DSC_0532
DSC_0533
DSC_0537
DSC_0556
DSC_0560
DSC_0561
 

DSC_0571
DSC_0575
DSC_0576
DSC_0577
DSC_0579
DSC_0582
 

DSC_0591
DSC_0592
DSC_0594
DSC_0595
DSC_0596
DSC_0598
 

DSC_0602
DSC_0604
DSC_0605
DSC_0606
DSC_0607
DSC_0609
 

DSC_0611
DSC_0612
DSC_0615
DSC_0616
DSC_0618
DSC_0619
 

DSC_0620
DSC_0621
DSC_0624
DSC_0625
DSC_0638
DSC_0639
 

DSC_0640
DSC_0642
DSC_0643
DSC_0644
DSC_0645
DSC_0646
 

DSC_0647
DSC_0648
DSC_0653
DSC_0655
DSC_0656
DSC_0658
 

DSC_0659
DSC_0660
DSC_0661
DSC_0662
DSC_0663
DSC_0664
 

DSC_0667
DSC_0668
DSC_0673
DSC_0676
DSC_0688
DSC_0690
 

DSC_0697
DSC_0700
DSC_0707
DSC_0708
DSC_0710
DSC_0716
 

DSC_0728
DSC_0729
IMG_25581121_224844
IMG_25581121_224933
IMG_25581121_224937
IMG_25581121_224943
 

IMG_25581122_222517
IMG_25581122_225441
IMG_25581122_225444
IMG_25581122_225654
IMG_25581122_225736
IMG_25581122_225740
 

IMG_25581122_225744
IMG_25581122_225755
IMG_25581123_193150
IMG_25581123_230150
IMG_25581123_230216
IMG_25581123_230319
 

IMG_25581123_230329
IMG_25581124_193106
IMG_25581124_193125
IMG_25581124_193145
IMG_25581124_193203
IMG_25581124_193240
 

IMG_25581125_234317
IMG_25581125_234327
IMG_25581125_234504
IMG_25581125_234729
IMG_25581125_234732
IMG_25581125_235532
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan