Back to Home

ทดสอบร่างกายและจิตใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑DSC_0468
DSC_0471
DSC_0478
DSC_0490
DSC_0508
DSC_0512
 

DSC_0545
DSC_0546
DSC_0551
DSC_0556
DSC_0565
DSC_0569
 

DSC_0596
DSC_0601
DSC_0602
DSC_0620
DSC_0633
DSC_0642
 

DSC_0644
DSC_0645
DSC_0656
DSC_0671
DSC_0686
DSC_0703
 

DSC_0712
DSC_0723
DSC_0726
DSC_0737
DSC_0739
DSC_0743
 

DSC_0745
DSC_0749
DSC_0751
DSC_0755
DSC_0757
DSC_0461
 

DSC_0462
DSC_0463
DSC_0465
DSC_0466
DSC_0467
DSC_0469
 

DSC_0464
DSC_0470
DSC_0472
DSC_0477
DSC_0479
DSC_0480
 

DSC_0481
DSC_0482
DSC_0483
DSC_0484
DSC_0485
DSC_0486
 

DSC_0487
DSC_0488
DSC_0489
DSC_0491
DSC_0492
DSC_0493
 

DSC_0494
DSC_0495
DSC_0496
DSC_0497
DSC_0498
DSC_0499
 

DSC_0500
DSC_0501
DSC_0502
DSC_0503
DSC_0504
DSC_0505
 

DSC_0506
DSC_0507
DSC_0509
DSC_0510
DSC_0511
DSC_0513
 

DSC_0514
DSC_0515
DSC_0516
DSC_0517
DSC_0518
DSC_0519
 

DSC_0520
DSC_0521
DSC_0522
DSC_0523
DSC_0524
DSC_0525
 

DSC_0526
DSC_0527
DSC_0528
DSC_0529
DSC_0530
DSC_0531
 

DSC_0532
DSC_0533
DSC_0534
DSC_0535
DSC_0536
DSC_0537
 

DSC_0538
DSC_0539
DSC_0540
DSC_0541
DSC_0542
DSC_0543
 

DSC_0544
DSC_0547
DSC_0548
DSC_0549
DSC_0550
DSC_0552
 

DSC_0553
DSC_0554
DSC_0555
DSC_0557
DSC_0558
DSC_0559
 

DSC_0560
DSC_0561
DSC_0562
DSC_0563
DSC_0564
DSC_0566
 

DSC_0567
DSC_0568
DSC_0570
DSC_0571
DSC_0572
DSC_0575
 

DSC_0576
DSC_0577
DSC_0578
DSC_0579
DSC_0580
DSC_0581
 

DSC_0582
DSC_0583
DSC_0584
DSC_0585
DSC_0586
DSC_0587
 

DSC_0588
DSC_0589
DSC_0590
DSC_0591
DSC_0592
DSC_0593
 

DSC_0594
DSC_0595
DSC_0597
DSC_0598
DSC_0599
DSC_0600
 

DSC_0603
DSC_0604
DSC_0605
DSC_0606
DSC_0607
DSC_0608
 

DSC_0609
DSC_0610
DSC_0611
DSC_0612
DSC_0613
DSC_0614
 

DSC_0615
DSC_0616
DSC_0617
DSC_0618
DSC_0619
DSC_0621
 

DSC_0622
DSC_0623
DSC_0624
DSC_0625
DSC_0626
DSC_0627
 

DSC_0628
DSC_0629
DSC_0630
DSC_0631
DSC_0632
DSC_0634
 

DSC_0635
DSC_0636
DSC_0637
DSC_0638
DSC_0639
DSC_0640
 

DSC_0641
DSC_0643
DSC_0646
DSC_0647
DSC_0648
DSC_0649
 

DSC_0650
DSC_0651
DSC_0652
DSC_0653
DSC_0654
DSC_0655
 

DSC_0657
DSC_0658
DSC_0659
DSC_0660
DSC_0661
DSC_0662
 

DSC_0663
DSC_0664
DSC_0665
DSC_0666
DSC_0667
DSC_0668
 

DSC_0669
DSC_0670
DSC_0672
DSC_0673
DSC_0674
DSC_0675
 

DSC_0676
DSC_0677
DSC_0678
DSC_0679
DSC_0680
DSC_0681
 

DSC_0682
DSC_0683
DSC_0684
DSC_0685
DSC_0687
DSC_0688
 

DSC_0689
DSC_0690
DSC_0691
DSC_0692
DSC_0693
DSC_0694
 

DSC_0695
DSC_0696
DSC_0697
DSC_0698
DSC_0699
DSC_0700
 

DSC_0701
DSC_0702
DSC_0704
DSC_0705
DSC_0706
DSC_0707
 

DSC_0708
DSC_0709
DSC_0710
DSC_0711
DSC_0713
DSC_0714
 

DSC_0715
DSC_0716
DSC_0717
DSC_0718
DSC_0719
DSC_0722
 

DSC_0724
DSC_0725
DSC_0727
DSC_0728
DSC_0729
DSC_0730
 

DSC_0731
DSC_0732
DSC_0733
DSC_0734
DSC_0735
DSC_0736
 

DSC_0738
DSC_0740
DSC_0741
DSC_0742
DSC_0744
DSC_0746
 

DSC_0747
DSC_0748
DSC_0750
DSC_0752
DSC_0753
DSC_0754
 

DSC_0756
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan