Back to Home

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ตำรวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (นปฐ.) ประจำปี 3/2559


                                                       เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. ประกอบพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร หลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (นปฐ.)
                                              โดย พ.ต.อ.นพเก้า โกกิละวาที ผกก.6 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นประธานในพิธี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด และผู้เข้ารับ การฝึกอบรมจากสังกัด
                                              กก.ตชด.34 ร่วมในพิธี ณ หอประชุมรามคำแหง หลังจากทำพิธีเปิดได้มีการทดสอบจิตใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


DSC_0409
DSC_0424
DSC_0431
DSC_0425
DSC_0428
DSC_0413
 

DSC_0414
DSC_0418
DSC_0420
DSC_0421
DSC_0422
DSC_0423
 

DSC_0432
DSC_0435
DSC_0437
DSC_0438
DSC_0442
DSC_0447
 

DSC_0448
DSC_0449
DSC_0450
DSC_0451
DSC_0452
DSC_0454
 

DSC_0456
DSC_0457
DSC_0460
DSC_0462
DSC_0463
DSC_0475
 

DSC_0476
DSC_0477
DSC_0478
DSC_0479
DSC_0480
DSC_0481
 

DSC_0482
DSC_0485
DSC_0486
DSC_0487
DSC_0488
DSC_0489
 

DSC_0490
DSC_0491
DSC_0492
DSC_0493
DSC_0494
DSC_0495
 

DSC_0496
DSC_0497
DSC_0498
DSC_0499
DSC_0500
DSC_0501
 

DSC_0502
DSC_0503
DSC_0504
DSC_0505
DSC_0506
DSC_0507
 

DSC_0508
DSC_0509
DSC_0511
DSC_0512
DSC_0513
DSC_0514
 

DSC_0515
DSC_0516
DSC_0517
DSC_0519
DSC_0520
DSC_0521
 

DSC_0522
DSC_0524
DSC_0525
DSC_0527
DSC_0528
DSC_0529
 

DSC_0530
DSC_0531
DSC_0532
DSC_0534
DSC_0535
DSC_0536
 

DSC_0537
DSC_0538
DSC_0539
DSC_0540
DSC_0541
DSC_0542
 

DSC_0543
DSC_0544
DSC_0545
DSC_0546
DSC_0547
DSC_0548
 

DSC_0549
DSC_0550
DSC_0551
DSC_0552
DSC_0553
DSC_0554
 

DSC_0555
DSC_0556
DSC_0558
DSC_0559
DSC_0560
DSC_0561
 

DSC_0562
DSC_0563
DSC_0564
DSC_0565
DSC_0566
DSC_0567
 

DSC_0568
DSC_0569
DSC_0570
DSC_0571
DSC_0572
DSC_0573
 

DSC_0574
DSC_0575
DSC_0576
DSC_0577
DSC_0578
DSC_0579
 

DSC_0580
DSC_0581
DSC_0582
DSC_0583
DSC_0584
DSC_0585
 

DSC_0586
DSC_0587
DSC_0588
DSC_0589
DSC_0590
DSC_0591
 

DSC_0592
DSC_0593
DSC_0594
DSC_0595
DSC_0596
DSC_0597
 

DSC_0598
DSC_0599
DSC_0600
DSC_0601
DSC_0602
DSC_0603
 

DSC_0604
DSC_0605
DSC_0606
DSC_0607
DSC_0608
DSC_0609
 

DSC_0610
DSC_0611
DSC_0612
DSC_0613
DSC_0614
DSC_0615
 

DSC_0616
DSC_0617
DSC_0618
DSC_0619
DSC_0620
DSC_0621
 

DSC_0622
DSC_0623
DSC_0624
DSC_0625
DSC_0626
DSC_0627
 

DSC_0628
DSC_0629
DSC_0630
DSC_0631
DSC_0632
DSC_0633
 

DSC_0634
DSC_0635
DSC_0636
DSC_0637
DSC_0638
DSC_0639
 

DSC_0640
DSC_0641
DSC_0643
DSC_0645
DSC_0648
DSC_0650
 

DSC_0651
DSC_0652
DSC_0653
DSC_0655
DSC_0656
DSC_0657
 

DSC_0658
DSC_0659
DSC_0660
DSC_0661
DSC_0662
DSC_0663
 

DSC_0664
DSC_0665
DSC_0666
DSC_0667
DSC_0668
DSC_0669
 

DSC_0670
DSC_0671
DSC_0672
DSC_0673
DSC_0674
DSC_0675
 

DSC_0676
DSC_0677
DSC_0678
DSC_0679
DSC_0680
DSC_0681
 

DSC_0682
DSC_0683
DSC_0684
DSC_0685
DSC_0686
DSC_0687
 

DSC_0688
DSC_0689
DSC_0690
DSC_0691
DSC_0692
DSC_0693
 

DSC_0694
DSC_0695
DSC_0700
DSC_0701
DSC_0704
DSC_0705
 

DSC_0706
DSC_0707
DSC_0709
DSC_0711
DSC_0712
DSC_0713
 

DSC_0716
DSC_0718
DSC_0720
DSC_0721
DSC_0722
DSC_0723
 

DSC_0725
DSC_0726
DSC_0728
DSC_0731
DSC_0734
DSC_0736
 

DSC_0737
DSC_0738
DSC_0739
DSC_0464
DSC_0465
DSC_0466
 

DSC_0467
DSC_0469
DSC_0470
DSC_0472
DSC_0474
 


Generated by: Jalbum 8.5 | Skin: Spartan