สื่อสาร

พ.ต.ท.

ร.ต.ต ไพโรน์ คำภีระ

ค.ต. คมกฤษ พิมพิลา

ส.ต.อ. ขวัญ กลิ่นสุคนธ์

ส.ต.อ. ศาศวัต ดำคง