พ.ต.ท ชัยวัฒน์ ลือชัย

ผบ.ร้อย

ร.ต.ต ภูดิศ ป้อมแก้ว

รอง สว.

ร.ต.ต ประทีป โสภา

รอง สว.

ด.ต ประมวล พวงพันธ์

ผบ.หมู่

ด.ต นิวัติ มณีจักร

ผบ.หมู่

ด.ต นราศักดิ์ กรุงศรี

ผบ.หมู่

ด.ต พิเชษฐ์ ผิวขาว

ผบ.หมู่

ด.ต สุทัศน์ อยู่กลัด

ผบ.หมู่

ด.ต นิวัฒน์ ศรีประภา

ผบ.หมู่