King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

กองร้อยที ๑

พ.ต.ท.ประวัติ นาคเมือง
ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑
๐๘๑-๕๖๒๔๐๓๔ธุรการกองร้อยและหมวดงานกองรักษาการณ์


โทรศัพท์     055-945090 ต่อ 100

........................................................................................

งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. จ่ากองและเจ้าหน้าที่กองร้อย

                          

   ร.ต.ต.วรการ   ตุงคณากร                                    

                 

ด.ต.พรพยัคฆ์ แสวงลาภพบ                           ด.ต.สุทธิพร      พรมเสน

 

๒. งานธุรการหมวด รปภ.

              

                ร.ต.ต.วรวุฒิ    จองป้อ

๓. งานรักษาความปลอดภัย

                                

          ร.ต.ต.สุนทร อินทร์สูนย์                             ร.ต.ต.สุภาพ   ศรีผุย                     ร.ต.ต. ธวัชชัย     กันแย้ม

 

                                     

                จ.ส.ต.สุทัศน์  อยู่กลัด                       ด.ต.นิวัติ        มณีจักร์                       ด.ต. สุนทร      กาโต่ง

                        

 

                                      

           ด.ต.นราศักดิ์      กรุงศรี                        ด.ต.ประมวล    พวงพันธ์                   ด.ต.ภูดิศ   ป้อมแก้ว        

                                

            

 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ August 22, 2014

Coppyright © 2013 :www.bpptr6train.com E-mail :bpp_tr6@bpp.go.th