งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ

พ.ต.ต.เจริญ จันจร

สว.กก.6.บก.กฝ.ฯ(ธกวส.)

ร.ต.อ.หญิง ทวีพร สุขานนท์

งานสวัสดิการ

ร.ต.อ.หญิง สลีมา นิติวิทยากุล

งานธุรการ/สวัสดิการ

ร.ต.ท.ชูศักดิ์ นุ่มมีศรี

งานประวัติ

ร.ต.ต.ประทีป ชูช่วย

งานประวัติ

ส.ต.อ.วันฉัตร เขียวอรุณ

งานทะเบียนพล

ส.ต.ท.ทรงสิทธิ์ แป้นมา

งานประวัติ

ส.ต.ต.อนันท์ ดีเลข

งานคดีวินัย

ส.ต.ต.อรรถพล ควรจำ