King_10

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองกำกับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน "ตชด.สุโขทัย"

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออาชีพ
เพื่อเพิ่มสมรรถนะ (Competency) ข้าราชการตำรวจ


ปรัชญา

สร้างคุณธรรม นำความรู้ สู่การฝึกอบรม


ปณิธาน

มุ่งมั่นที่จะผลิตผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล


พันธกิจ หรือ ภารกิจ

             ฝึกอบรมให้กับตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตำรวจหน่วยอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฝึกให้กับประชาชนและเยาวชนตามแผนและนโยบายของ กองบังคับการฝึกพิเศษฯ และตามที่ได้รับการร้องขอ เป็นศูนย์บริการทางวิชาการในพื้นที่ ให้การบริการในการฝึกอบรมเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นกองหนุนให้กับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยและปกครองบังคับบัญชาหน่วยในสังกัด


อัตลักษณ์

"การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ"


เอกลักษณ์

"การช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

วิสัยทัศน์